Savannah Kit plane

Taken at Boston 19th June 2014.

2002///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Savannah VG Jabiru(1)

G-CBBM : c/n BMAA/HB/176 :

2003///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Savannah Jabiru(4)

G-CCII : c/n BMAA/HB/285 :

G-CCJU : c/n BMAA/HB/294 :

G-CCLP : c/n BMAA/HB/314 :

Savannah HKS (1)

G-CGXX : c/n BMAA/HB/305 : W/O :

2004///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Savannah Jabiru(4)

G-CCJO : c/n BMAA/HB/295 :

G-CCXP : c/n BMAA/HB/318 :

G-CDJD : c/n BMAA/HB/321 :

G-CDAT : c/n BMAA/HB/327 :

G-CCPR : c/n BMAA/HB/345 : Sold in Ireland :

G-CDCR : c/n BMAA/HB/405 :

Savannah VG Jabiru(1)

G-CCSV : c/n BMAA/HB/362 : Sold in Ireland :

Savannah VG LS(1)

G-CDEH : c/n BMAA/HB/349 :

2005

Savannah Jabiru(4)

G-CDKN : c/n BMAA/HB/397 :

G-CDLR : c/n BMAA/HB/399 : Taken at Fenland 15th April 2015.

G-CDKO : c/n BMAA/HB/402 : Taken at Barton 25th Jan 2012.

G-CDSH : c/n BMAA/HB/463 :

Savannah Jabiru(5)

G-CDTT : c/n BMAA/HB/383 :

2006///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Savannah Jabiru(5)

G-CDZU : c/n BMAA/HB/398 : Taken at Fenland 2nd May 2021.

G-CDVK : c/n BMAA/HB/449 :

G-CEFY : c/n BMAA/HB/453 : De-registered :

G-CDUV : c/n BMAA/HB/465 :

G-CDTY : c/n BMAA/HB/467 : Taken at Breighton 12th May 2019.

 Taken at North Coates 25th May 2019.

G-CECK : c/n BMAA/HB/495 :

G-CEED : c/n BMAA/HB/500 :

G-CEBC : c/n BMAA/HB/503 :

G-CEEX : c/n BMAA/HB/508 :

G-CSUE : c/n BMAA/HB/517 :

Savannah VG Jabiru(1)

G-CEGK : c/n BMAA/HB/515 :

2007///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Savannah VG Jabiru(1)

G-VGVG : c/n BMAA/HB/542 : Taken at North Coates 6th January 2019 :

Savannah Jabiru(5)

G-CENU : c/n BMAA/HB/534 : De-registered :

2008//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Savannah VG Jabiru(1)

G-CEZB : c/n BMAA/HB/549 :

G-CEVU : c/n BMAA/HB/552 :

G-DOTW : c/n BMAA/HB/575 : W/O :

G-CFKV : c/n BMAA/HB/579 : Registered as G-SVNH.

G-SVNH : c/n BMAA/HB/579 : Taken at Sturgate 3rd Feb 2019.

2009///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Savannah VG Jabiru(1)

G-SAVY : c/n BMAA/HB/499 :

G-CFSX : c/n BMAA/HB/581 :

G-RHOS : c/n BMAA/HB/591 : PWFU :

G-TTAT : c/n BMAA/HB/592 :

Savannah Jabiru(5)

G-CFZI : c/n BMAA/HB/590 :

2010///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Savannah VG Jabiru(1)

G-WHYS : c/n BMAA/HB/404 :

G-STOD : c/n BMAA/HB/598 : Taken at Sherburn 22nd April 2019.

G-CGYY : c/n BMAA/HB/603 :

2011///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Savannah VG Jabiru(1)

G-CGTV : c/n BMAA/HB/609 :

2013///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Savannah XLS Jabiru(1)

G-CHVS : c/n BMAA/HB/602 :

2016//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Savannah XLS D(1)

G-SAVA : c/n BMAA/HB/616:

2018///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////

Savannah VG Camit (1)

G-MSAV : c/n BMAA/HB/689 :

/////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////