Boston / Wyberton Fen & Fenland 18th April 2021 :

With the weather holding good it was another trip to Fenland Airfield with a look in Boston/Wyberton Fen .

Boston / Wyberton Fen

 • G-CIYO : Groppo Trail : Built 2016 :
 • G-CBVY : Ikarus C42 : Built 2002 :
 • G-BZWE : Jabiru SK : Built 2001 :
 • G-CILT : Ikarus C42 : Built 2014 :

Fenland

 • G-BCBH : HB737 : Fairchild Argus Built 1944 :
 • G-OJAB : Jabiru SK : Built 2006 :
 • G-CGAO : 1350 : OGMA DHC-1 Chipmunk : Built 1958 :
 • G-CLLA : Sky Ranger Swift : Built 2019 :
 • G-XLAM : Sky Ranger 912 : Built 2005 :
 • G-BHSB : Cessna 172N : Built 1980 :
 • G-BRPH : Cessna 120 : Built 1947 :
 • G-PIEL : CP301A Emeraude : Built 1957 :
 • G-CDCI : CP301A Emeraude : Built 1958 :
 • G-MRLS : Rotorsport UK Caidus : Built 2012 :
 • G-CJAP : Ikarus C42 FB80 : Built 2010 :
 • G-TERR : Pegasus QUIK : Built 2002 :
 • G-BBNZ : Cessna F172M : Built 1973 :
 • G-SBII : Steen Skybolt : Built 2014 :
 • G-BFGZ : Cessna FRA 150M : Built 1977 :
 • G-SAPI : Pa-28-181 Archer II : Built 1976 :
 • G-LZII : Laser Z200 : Built 2012 :
 • G-RIVT : Vans RV-6 : Built 1996 :
 • G-AJJS : Cessna 120 : Built 1947 :
 • G-CETY : Rans S6 ESCoyote II: Built 2010 :
 • G-SDFM : EV-97 Eurostar : Built 2002 :
 • G-AYUH : Pa-28-180F : Built 1970 :
 • G-CGZM : Rotorsport UK Mtosport : Built 2011 :
 • G-CFKA : Rotorsport UK MT-03 : Built 2008 :
 • G-CJAK : Sky Ranger Nynja : Built 2016 :
 • G-CFVK : Sky Ranger 912 : Built 2009 :
 • G-ATWA : Jodel DR1050 : Built 1962 :
 • G-PICX : Pegasus QUIK R : Built 2008 :
 • G-NELI : PA-28R-180 Arrow : Built 1968 :
 • G-FLAV : Pa-28-161 Warrior II : Built 1980 :
 • G-IKON : Rans RV-4 : Built 2006 :
 • G-CWVY : Pegasus QUIK (Mod) Built 2003 :
 • G-CCZZ : EV-97 Eurostar : Built 2004 :
 • G-BRZD : HAPI Cygnet SF-2A : Built 1995 :
 • G-CEKK : Sky Ranger Swift : Built 2007 :

I would like to thank Fenland for the access for taking pictures.